Regulamin

SPIS TREŚCI

§1 Definicje

§2 Kontakt ze Sprzedawcą

§3 Wymogi techniczne

§4 Zakupy w Sklepie

§5 Płatności

§6 Produkty elektroniczne

§7 Prawa własności intelektualnej

§8 Limity czasowe e-kursów i e-booków

§9 Realizacja zamówienia

§10 Prawo odstąpienia od umowy

§11 Skutki odstąpienia od umowy

§12 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§13 Reklamacje

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

§15 Dane osobowe

§16 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący – każdy podmiot kupujący na platformach namaniaczku.pl,

muchlewicztrener.pl (trenerstrazakow.pl).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Platformy – sklep internetowy namaniaczku.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.namaniaczku.pl oraz witryna muchlewicztrener.pl (trenerstrazakow.pl) prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem https://www.muchlewicztrener.pl.

Sprzedawca – DAWID MUCHLEWICZ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Muchlewicz – Dawid Muchlewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 6182016658 , nr

 

REGON 380872814, 01-015 Warszawa, ul. Skwer Stefana Wyszyńskiego 5/26.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: 01-015 Warszawa, ul. Skwer Stefana Wyszyńskiego 5/26.
 2. Adres e-mail: muchlewicz.trener@gmail.com lub namaniaczku@kontakt.pl

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania platform potrzebne jest:
 2. Urządzenie z dostępem do Internetu
 3. Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies

2. Dla złożenia zamówienia w platformach, poza wymogami określonymi

w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W PLATFORMACH

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane: cena za towar oraz ewentualne koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych na platformach: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej:

 • Płatności są obsługiwane przez firmę PayU, https://poland.payu.com

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§6 PRODUKTY ELEKTRONICZNE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak ebook, e-kurs itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treści zawarte na platformach oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Sprzedawcy.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§8 LIMIT CZASOWY E-KURSÓW i E-BOOKÓW

 1. W przypadku korzystania z e-booków – nie ma limitów czasowych.
 2. W przypadku korzystania z e-kursów – limit czasowy wynosi 2 lata.

§9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 1. Towary fizyczne zakupione w sklepie namaniaczku.pl dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.
 2. Towary w sposób elektroniczny.

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru, lub w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§11 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: 01-015 Warszawa, ul. Skwer Stefana Wyszyńskiego 5/26 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§12 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca

  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

  materialnym.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§13 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 4. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 6. Żądać usunięcia wady. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2 Regulaminu.
 7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy.
 8. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu na platformie.
 9. Reklamacje dotyczące działania platform należy kierować na adres e- mail wskazany w § 2 Regulaminu.

10.Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

11.Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Jednakże w sytuacji gdy reklamacja będzie uzasadniona, koszt wysłania naprawionego lub wymienionego towaru ponosi sprzedający.

§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https:// www.uokik.gov.pl
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/ consumers/odr/.

§15 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z platform jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na platformie.

§16 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa

zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.